Przedwojenny majątek Rozwady (powiat przysuski) został przejęty na własność Skarbu Państwa na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 roku o przejęciu niektórych lasów (który stanowił jeden z dekretów nacjonalizacyjnych, obok dekretu o reformie rolnej z 1944 roku oraz dekretu o przejęciu podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z 1946 roku). Problem jednak w tym, że majątek leśny Rozwady składał się również z gruntów nieleśnych, w tym ponad 40 ha stawów rybnych. W prowadzonej przez adw. Macieja Obrębskiego i r.pr. Romana Gospodarczyka sprawie, po odnalezieniu, m.in. w archiwach, dokumentów potwierdzających przedwojenny stan faktyczny majątku, złożony został pozew o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Nacjonalizacja nieruchomości dokonana z zastosowaniem błędnej podstawy prawnej (tj. niewłaściwego dekretu PKWN) jest bowiem podstawą do przywrócenia prawa własności spadkobiercom przedwojennych właścicieli.