Formularz kontaktowy / Mapa / Klauzula RODO

captcha

 


Wyświetl większą mapę

 

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Obrębski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Obrębski Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą przy ul. Podgórnej 4/9B, 61-829 Poznań, NIP: 7792074927, REGON: 300385261, adres e-mail: sekretariat@kancelaria-obrebski.pl, tel. 618111860 (dalej zwany ‚Administratorem’).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania z Państwem kontaktu, wymiany korespondencji a także odpowiedzi na Państwa pytania zadane Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest realizacja celu wskazanego w pkt. 2, tj. nawiązanie z Państwem kontaktu, wymiana korespondencji oraz odpowiedź na zadane pytania.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu strony internetowego Administratora. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiany korespondencji, utrzymywania kontaktu lub współpracy.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością odpowiedzi na zadane pytania oraz wymiany korespondencji z Państwem.
 10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Z uwagi na fakt, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wskazanych w pkt. 3 powyżej mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres: Maciej Obrębski Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą przy ul. Podgórnej 4/9B, 61-829 Poznań, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kancelaria-obrebski.pl.