Broń palna

Specjalizujemy się m.in.:

  • w kompleksowym prowadzeniu postępowania administracyjnego przed organami Policji w przedmiocie uzyskania pozwolenia na broń,
  • doradztwie i pomocy w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o pozwolenie na broń, w tym zaświadczeń lekarskich i psychologicznych,
  • w uzyskiwaniu zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej uprawniającego do przewozu/przywozu broni i amunicji przez/na terytorium RP,
  • w reprezentowaniu w sprawach karnych w zakresie przestępstw dotyczących nielegalnego posiadania lub przywozu broni na terytorium RP.