Prawo cudzoziemców

  • wydanie wizy krajowej i wizy Schengen,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • sprawy o obywatelstwo polskie i państw obcych,
  • sprawy o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu,
  • sprawy o cofnięcie zakazu wjazdu na terytorium RP,
  • sprawy o azyl.

Publikacje