Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa przedsiębiorców i spółek prawa handlowego,
 • tworzenie i opiniowanie umów,
 • akty założycielskie spółek i innych osób prawnych oraz akty wewnętrznych podmiotów gospodarczych – umowy, statuty, regulaminy (prawo spółek),
 • sprawy rejestracyjne,
 • zakładanie i bieżąca obsługa stowarzyszeń oraz fundacji,
 • przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej,
 • analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence),
 • umowy zakupu udziałów i akcji spółek oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • postępowania upadłościowe, także w ramach układu z wierzycielami, zarówno po stronie upadłego, jak i po stronie wierzycieli,
 • reprezentowanie stron przed UOKiK w sprawach o nieuczciwą konkurencję i zmowy cenowe,
 • likwidacja spółki,
 • obsługa prawna procesów finansowania przedsiębiorstw, umów kredytowych,
 • procesy sądowe z zakresu prawa spółek, w szczególności odpowiedzialności członków organów spółek oraz uchylania uchwał wspólników,
 • restrukturyzacja finansowa i organizacyjno-prawna (oddłużanie przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi wierzycielami, ugody itp.),
 • sprawy przed Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Publikacje