Prawo zabytków i dzieł sztuki

  • sprawy o wpis do rejestru zabytków,
  • pozwolenia na wywóz czasowy i stały za granicę zabytków,
  • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed powiatowym i wojewódzkim konserwatorem zabytków,
  • obrona w sprawach  o przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury, dobrom kultury, zabytkom,
  • restytucja dzieł sztuki, w szczególności przejętych w ramach reformy rolnej,
  • przygotowywanie projektów umów sprzedaży dzieł sztuki,
  • prowadzanie negocjacji we wszelkich transakcjach dotyczących dzieł sztuki,
  • badanie stanu prawnego dzieł sztuki.

Publikacje