Byli właściciele majątków ziemskich nabywając grunty rolne od Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia, często napotykają problem związany ze zbyt wysoką wyceną tych gruntów. Zasady wyceny gruntów rolnych Cenę nieruchomości wchodzących…