Niejednokrotnie z majątkiem ziemskim powiązane były spółki prawa handlowego, które zajmowały się przetwórstwem rolnym, prowadząc cukrownie, olejarnie, względnie których przedmiotem działalności był obrót płodami rolnymi. W celu podjęcia próby odzyskania mienia należącego do tych spółek,…