Przepisy prawne przewidują kilka form legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej. Spośród nich najczęściej występujące to wiza i zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Nadto pobyt może odbywać się na podstawie zezwolenia na osiedlenie się…