Konrad Figurski

radca prawny

tel. +48 61 811 18 60
email: kfigurski@kancelaria-obrebski.pl

Obszar praktyki:

  • sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • sprawy z zakresu odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy, w tym wady budynków,
  • sprawy przed organami nadzoru budowlanego w przedmiocie naruszeń przepisów prawa budowlanego,
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych w postępowaniach o uzyskanie warunków zabudowy oraz pozwoleń na budowę,
  • procesy dotyczące zaprzeczenia niepodpadania nieruchomości pod dekret o reformie rolnej ze względu kryterium narodowościowe (tzw. zaprzeczenie pochodzeniu niemieckiemu),
  • sprawy cywilne i administracyjne dotyczące ustalania oraz potwierdzania obywatelstwa polskiego,
  • sprawy dotyczące potwierdzenia prawa do rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie,
  • postępowania zmierzające do zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • obsługa prawna związana z zakupem nieruchomości rolnych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w tym m.in. arbitraż przed organizacją rzeczoznawców majątkowych,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w sprawach przestępców w białych kołnierzykach, w szczególności czynów działania na szkodę podmiotów gospodarczych lub interesu publicznego.

Pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Języki: angielski, hiszpański.