Opinia prawna adw. Macieja Obrębskiego w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej

Na prośbę Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Maciej Obrębski sporządził opinię prawną zawierającą uwagi dotyczące zgodności z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dot. nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. W sierpniu 2020 roku opinia ta została przesłana do Kancelarii Senatu RP jako oficjalne stanowisko NRA w zakresie przedmiotowego projektu ustawy.

Nowelizacja przewiduje między innymi umorzenie wszystkich pozostających w toku postępowań sądowych zainicjowanych sprzeciwem m. st. Warszawy od decyzji Komisji do spraw reprywatyzacji, przyznających odszkodowanie bądź zadośćuczynienie lokatorom nieruchomości warszawskich. Gmina m. st. Warszawy ma też zostać pozbawiona uprawnienia do składania tych sprzeciwów w przyszłości. Zmieniony zostanie podmiot odpowiedzialny za realizację roszczeń odszkodowawczych, którym ma zostać Fundusz Reprywatyzacyjny (obecnie m. st. Warszawa). Nie będzie też możliwe ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniu inicjowanym wnioskiem dekretowym. Ponadto, zgodnie z projektem, do realizacji jego głównego ratio legis, którym jest ochrona interesu indywidualnego byłych oraz obecnych lokatorów nieruchomości warszawskich (objętych potencjalnie bądź faktycznie procesem reprywatyzacji), ma doprowadzić także rozszerzenie katalogu przesłanek uzasadniających odmowę przyznania użytkowania wieczystego i w konsekwencji zwrotów nieruchomości warszawskich na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych.

W konkluzjach przedmiotowej opinii prawnej adw. Maciej Obrębski wskazuje między innymi, że skutek w postaci ochrony praw lokatorów objętych procesem reprywatyzacji nieruchomości warszawskich można byłoby osiągnąć w sposób, który nie prowadziłby de facto do wygaszenia roszczeń byłych właścicieli gruntów warszawskich.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: