TVP musi opublikować sprostowania prasowe!

18 sierpnia 2023

Zwycięstwem zakończyło się, prowadzone przez adwokata Macieja Obrębskiego oraz radcę prawnego Bartosza Czupryniaka, postępowanie sądowe o opublikowanie sprostowań, nierzetelnych i nieprawdziwych informacji, które zawierał odcinek programu telewizyjnego „Magazyn Śledczy Anity Gargas” wyemitowany w 2019 roku.

Podlegający sprostowaniu materiał prasowy dotyczył procedury zwrotu, znajdującego się w województwie wielkopolskim, zespołu dworsko – parkowego wraz z jeziorem, którego powierzchnia wynosiła 116 hektarów. Z uwagi na fakt, że beneficjentami restytucji prawa własności byli rodzice jednego z posłów opozycji parlamentarnej, w materiale prasowym postawiona została, niepoparta żadnymi dowodami teza, że odzyskanie prawa własności nieruchomości nastąpiło przy wykorzystaniu koneksji politycznych oraz szeroko pojętych układów na szczeblach władzy.

Wobec nieopublikowania przez redaktora naczelnego w Telewizji Polskiej S.A. sprostowań prasowych, Klienci Kancelarii, w celu ochrony dobrego imienia, wystąpili z powództwem o opublikowanie sprostowań prasowych, które po przeszło trzech latach zostało w całości uwzględnione, zaś Klienci uzyskali możliwość przedstawienia opinii publicznej własnej wersji zdarzeń.

Niniejsza sprawa interesująca jest także z proceduralnego punktu widzenia. W jej trakcie, powstały bowiem uzasadnione wątpliwości czy oznaczenie strony pozwanej jako Redaktor Naczelny Telewizji Polskiej S.A., bez bliższego sprecyzowania nazwy redakcji, którą ów redaktor kieruje, jest prawidłowe.

Wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnął dopiero Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2023 roku (sygn. akt: III CZ 342/22), w którym wskazał, że „struktura organizacyjna „Telewizji Polskiej” S.A. jest zatem złożona, zależy od decyzji Zarządu tej spółki i może podlegać zmianom; jej powiązanie z regulacjami Prawa prasowego odnoszącymi się do redakcji prasowych i redaktorów naczelnych nie jest oczywiste i może nie być czytelne dla odbiorcy przekazów (…) Jeżeli – z uwagi na sposób informowania przez „Telewizję Polską” S.A. o jej strukturze organizacyjnej – powodowie mogli mieć wątpliwości co do tego, jak mają nazywać poszczególnych redaktorów naczelnych, to za wystarczające do ich zidentyfikowania należało uznać odowłanie się przez powodów do samej funkcji „redaktor naczelny” w spółce „Telewizja Polska” S.A. i wskazanie tych materiałów prasowych, których żądanie dotyczy”.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: