Kontrowersyjny projekt może zablokować reprywatyzację

Adw. Maciej Obrębski szeroko komentuje projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, którego zasadniczym celem w chwili jego wniesienia do Sejmu (w dniu 25 marca 2021 roku) było dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 12 maja 2015 roku (sygn. akt: P 46/13), stwierdzającego niezgodność art. 156 § 2 K.p.a z Konstytucją, w zakresie, w jakim nie wyłącza on dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy. Jednak podczas prac podkomisji, w dniu 8 czerwca 2021 roku, do projektu wprowadzono bardzo rewolucyjne zmiany, z którymi, jak ocenia Mecenas Obrębski, nie sposób się zgodzić. Po pierwsze, rozszerzono katalog przypadków, w których nie można stwierdzić nieważności decyzji wydanych więcej niż dziesięć lat temu, poprzez dodanie przesłanki wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa (oraz przesłanki wydania decyzji bez podstawy prawnej, co do której Trybunał Konstytucyjny w przedmiotowym wyroku się nie wypowiada). Po drugie dziesięcioletnim przedawnieniem (którym zastąpiono pierwotnie zaproponowany trzydziestoletni termin przedawnienia) objęto wszystkie decyzje wydane z rażącym naruszeniem prawa, a nie tylko te, jak doprecyzował to Trybunał Konstytucyjny, które stanowiły podstawę nabycia prawa lub ekspektatywy. Po trzecie, wprowadzono generalny zakaz wszczynania postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, w przypadku gdy od wydania decyzji upłynęło trzydzieści lat. Oznacza to, że organ nie będzie mógł stwierdzić, że decyzja wydana została z naruszeniem prawa, co pod pewnymi warunkami stanowiło podstawę do dochodzenia odszkodowania.

⇒ przejdź do artykułu

Autor: adw. Maciej Obrębski

Źródło: Prawo.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: