Odszkodowanie za grunt pod publiczną drogę wewnętrzną

Problematyka wywłaszczeń nieruchomości drogowych jest materią złożoną. Przeniesienie prawa własności tychże nieruchomości może nastąpić w trojaki sposób. Wśród nich stosunkowo często spotykany jest przypadek związany z wydaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Istotne jest, iż przejście prawa następuje ex lege, tj. z mocy samego prawa.

Za wymienione wyżej działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Powyższa regulacja prawna oznacza, że w pierwszej kolejności należy podjąć negocjacje z gminą w celu ustalenia wysokości przedmiotowego odszkodowania. Istotne jest, aby w przypadku nieosiągnięcia porozumienia móc wykazać ten fakt. Konieczne jest tym samym prowadzenie tych uzgodnień w formie pisemnej, względnie sporządzenie protokołu ustaleń, z którego będzie jednoznacznie wynikać brak konsensusu. Jest to element konieczny, aby skierować sprawę do dalszego postępowania przed starostą, który jest organem właściwym do ustalenia odszkodowania.

W celu skorzystania z wspomnianej wyżej instytucji konieczne jest kumulatywne spełnienie trzech przesłanek. Po pierwsze podział nieruchomości musi nastąpić na wniosek właściciela. Jeśli inicjującym będzie inny podmiot, to nie istnieje możliwość uzyskania odszkodowania na tej podstawie prawnej. Po drugie wydzielona droga musi mieć charakter publiczny. Po trzecie przebieg tej drogi musi być przewidziany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, względnie musi on wynikać z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową, czyli inwestycją budowlaną, należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Szczególnej uwagi wymaga druga z wymienionych wyżej przesłanek. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z 1985 roku, drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, co istotne, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Wystarczające jest, aby w planie było jedynie przeznaczenie pod drogę publiczną. Sama droga nie musi jeszcze istnieć.

Na marginesie bowiem należy wskazać, iż droga może uzyskać atrybut drogi publicznej dopiero w drodze rozstrzygnięcia stosownego organu, co może nastąpić dopiero, gdy droga taka zostanie już wybudowana. W tym miejscu podkreślenia wymaga wykładnia pojęcia drogi publicznej dokonana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zaznaczył on, iż mimo że żaden przepis polskiego prawa nie przewiduje odszkodowania za przeznaczenie nieruchomości pod drogi wewnętrzne, to odszkodowanie za takie nieruchomości należy się.

Zasadnicze znaczenie ma okoliczność, czy z dróg tych mogą korzystać tylko właściciele, czy też są one dostępne dla wszystkich. Z takim przypadkiem będziemy mieli do czynienia na przykład w odniesieniu do dróg dojazdowych do osiedli lub dróg, które stały się drogami przelotowymi i tym samym faktycznie publicznymi. Tym samym najistotniejszy jest rzeczywisty, a nie prawny charakter drogi.

Maciej Obrębski

adwokat

Miejsce publikacji: Money.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: