Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców

Wskutek nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach znacznie uproszony został tryb legalizacji pobytu i uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców mających wyższe kwalifikacje. Regulacje te dotyczą obywateli innych państw niż Konfederacja Szwajcarska, państwa Unii Europejskiej, czy EFTA. Wprowadzono nowe zezwolenie, tj. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zastąpiło ono konieczność uzyskiwania przez wymienione wyżej osoby odrębnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i odrębnego zezwolenia na pracę.

Zgodnie z przepisami cudzoziemiec posiada wyższe kwalifikacje, gdy ukończył co najmniej trzyletnie studia wyższe lub ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym do kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych, które to studia lub doświadczenie są niezbędne do wykonywania pracy określonej w zawartej przez cudzoziemca umowę o pracę lub w ofercie pracy w Polsce.

Przedmiotowe zezwolenie udzielane jest na okres nieprzekraczający dwóch lat, przy czym dłuższy o trzy miesiące od czasu wykonywania pracy. Ma to umożliwić cudzoziemcowi znalezienie nowego miejsca zatrudnienia.

Decyzja w rzeczowej sprawie wydawana jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. Gdy cudzoziemiec przebywa poza granicami RP, wówczas decyduje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Decyzja winna być wydana w terminie 90 dni od momentu złożenia wniosku.

Wymogiem w niniejszym postępowaniu jest złożenie przez pracodawcę oferty pracy do powiatowego urzędu pracy na stanowisko, które zamierza on powierzyć cudzoziemcowi. Starosta w przypadku stwierdzenia braku kandydatów na to stanowisko w terminie 14 dni wyda zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność. Tym samym potwierdzony zostanie w tym zakresie brak przeszkód do zatrudnienia cudzoziemca.

Kolejnym wymogiem dla tej grupy cudzoziemców jest spełnienie progu wynagrodzenia. Wojewoda będzie badał, czy wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem, wynikająca z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub przedwstępnej umowie o pracę, nie będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu. W akcie tym wskazano, że nie może ono wynosić mniej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj. 5099,25 zł miesięcznie.

Maciej Obrębski

adwokat

Miejsce publikacji: Money.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: