Zalanie gospodarstwa

Przyczyną podtopień mogą być nie tylko niesprzyjające warunki atmosferyczne, a pomoc od gminy nie musi być jedynym źródłem środków finansowych na przywrócenie stanu nieruchomości sprzed zalania. Można dochodzić odszkodowania od sąsiada. Kiedy jest to możliwe?

Przeprowadzona pod koniec 2010 roku kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że 99% urządzeń melioracyjnych znajdujących się na badanym obszarze, poza spółkami wodnymi, jest w złym stanie technicznym. Starostowie nie przestrzegają obowiązku konserwacji urządzeń melioracyjnych, a także dobrych praktyk oraz instrukcji eksploatacyjnych.

Z raportu NIK-u wynika, że starostowie nie wydają decyzji ponaglających właścicieli do naprawy, bądź konserwacji tych urządzeń. Tymczasem lokalne podtopienia to konsekwencja niedrożnych rowów i kanałów, których obowiązek utrzymania w należytym stanie spoczywa na ich właścicielach. Dotyczy to nawet przypadku, gdy rów uległ zapchaniu wskutek podłączenia się do niego sąsiadów.

Istotnym w takim przypadku jest właśnie stwierdzenie, kto jest właścicielem danego urządzenia melioracyjnego. Pomocna w tym zakresie może być ustawowa definicja rowów i kanałów. Rowy to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Natomiast kanały to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu.

Rowy mogą stanowić odrębną nieruchomość należącą do Skarbu Państwa lub do jednostki samorządu terytorialnego, albo wchodzić w skład nieruchomości, przez które przebiegają. Wówczas ich właścicielami są najczęściej prywatne osoby, a każdy odcinek rowu należy do innego podmiotu. Z kolei kanały co do zasady stanowią własność Skarbu Państwa.

Nie oznacza to, że właściciel kanału jest zobowiązany ponosić wszystkie koszty. Prawo wodne przewiduje możliwość partycypacji w tym podmiotów, które odnoszą korzyści z tego, że rów istnieje. Zasadniczo stosowne ustalenia winny być określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Gdy jednak tak nie jest, właściciel może wystąpić z odpowiednim wnioskiem do starosty lub marszałka województwa.

Możliwość dochodzenia odszkodowania za zalanie terenu od właściciela urządzenia melioracyjnego, który nie dopełnił w tym zakresie swoich obowiązków, jest często niedostrzegana przez poszkodowanych, którzy pozostają w błędnym przekonaniu, że mogą liczyć w takiej sytuacji tylko na pomoc gminy lub rządu.

Maciej Obrębski

adwokat

Miejsce publikacji: Money.pl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

WARTO PRZECZYTAĆ

Zobacz nasze specjalizacje

Specjalizacje

Jak możemy
Ci pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście: